Podmínky pro přijímání žáků do ZŠ V Pohybu

Základní podmínkou pro přijetí je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2018 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě dalších podmínek tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí:

 • Oba rodiče / zákonní zástupci mají ujasněné požadavky na vzdělávání svého dítěte, podrobně se seznámili se vzdělávací koncepcí Základní školy V Pohybu a s touto koncepcí souhlasí.
 • Osobní konzultace s oběma rodiči / zákonnými zástupci (pokud možno) a jejich dítětem.
 • Náhled do výuky.

Přednost dostanou:

 • děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci školy.
  (podporujeme vytváření společné komunity ve škole)
 • děti rodičů, kteří jsou členy spolku Svoboda učení Pardubice, z. s. a již delší dobu se aktivně podílejí na založení a chodu Základní školy V Pohybu.
  (bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla)
 • děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy V Pohybu.
  (rodiče se zapojují do jejího chodu, podílejí se na jejím vývoji)
 • sourozenci našich žáků.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující stejné podmínky, rozhodne los.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách.

Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.